Tagalog »  Essentials »  Location

In this lesson you will learn about Location.

Malapit

[ Near - Malapit]

Near - Malapit - Malapit.

Children - Location

What will you say if you need to tell someone where to go? This module will teach you how to tell directions on locations in Tagalog.

Here: Di-TO

Example: You can't sleep here. Bawal matulog dito.

There: Di-Yan

Example: I'll meet you there later. Magkita tayo diyan mamaya.

Road: Da-AN

Example: Most people prefer wider roads. Marami ang may gusto ng mas malapad na daan.

Near: Ma-LA-pit

Example: Our house is near the lake. Ang bahay namin ay malapit sa lawa.

Far: Ma-LA-yo

Example: The sea is far from here. Malayo ang dagat mula dito.

Right: KA-nan

Example: Turn right at the corner. Lumiko sa kanan pagdating sa kanto.

Left: Ka-li-WA

Example: My left eye hurts. Masakit ang aking kaliwang mata.

At/In : Sa

Example: Let us play at my house. Maglaro tayo sa bahay ko. / I live in the Philippines. Nakatira ako sa Pilipinas.

With: Ka-SA-ma

Example: I want to swim with my dog. Gusto kong lumangoy kasama ang aso ko.

Subscribe to Youtube.com/dialect101com