Tagalog »  Basic »  Questions

In this lesson you will learn about Questions.

Ilang taon ka na

[ How old are you?]

How old are you? - Ilang taon ka na.

Basic - Questions

Greetings are done, but how do you keep the conversation going? This section will help you start conversations in Tagalog, as well as answer a few common ones.

How old are you?: Ilang taon ka na?

I want to speak Tagalog.: Gusto kong magsalita ng Tagalog.

I understand: Naiintindihan ko. / Nauunawaan ko.

Please say it again: Paki ulit ang sinabi mo.

Are you married?: May asawa ka na ba? / Kasal ka na ba?

I am not married: Wala pa akong asawa. / Hindi pa ako kasal.

I already have children: May mga anak na ako.

My name is _____ : Ang pangalan ko ay ______.

Do you live here?: Dito ka ba nakatira?

I live in America: Nakatira ako sa Amerika.

You look familiar: Namumukhaan kita.

I am a student: Estudyante ako .

I am a tourist: Turista ako.

Nice to meet you: Ikinagagalak kong makilala kita. (informal) / Ikinagagalak kong makilala kayo. (formal)

Do you speak English?: Nagsa-salita ka ba ng Ingles?

Do you speak ______?: Nagsa-salita ka ba ng ______?

May I please introduce ____: Ma-aari ko bang ipakilala si ________.

I am _____ : Ako si ______, ako ay ______.

When did you arrive?: Kailan kayo dumating?

Where are you staying?: Saan kayo mananatili?

Subscribe to Youtube.com/dialect101com