Tagalog »  Basic »  Exclamations

In this lesson you will learn about Exclamations.

How to speak Tagalog

[ Magaling]

Magaling - How to speak Tagalog .

Basic - Exclamations

Express yourself in Tagalog! In this lesson, you will learn how to speak some Tagalog exclamations.

Very good!: Magaling!

Example: You passed the exam! Very Good! Pumasa ka sa pagsusuri! Magaling!

Not bad!: Hindi masama!

Example: Not bad! You're dancing is unique. Hindi masama! Ang pagsayaw mo ay natatangi.

Look out!: Tingnan mo! / Mag-ingat ka!

Example: Look out! There's a famous actor! Tignan mo! May sikat na artista!

Look out! You almost got run over by a car. Mag-ingat ka! Muntik ka nang masagasaan ng kotse!

Get out!: Umalis ka! / Layas!

Example: You're not allowed here, get out! Hindi ka pwede dito, umalis ka!

You didn't pay the rent, so get out! Hindi mo binayaran ang renta kaya layas!

Stop it!: Tigilan mo! / Itigil mo yan!

Example: Stop it, that's annoying! Tigilan mo yan, nakakainis.

That's dangerous, so stop it! Mapanganib yan kaya itigil mo yan!


Subscribe to Youtube.com/dialect101com